Malla Agropecuaria

10x10
mallas agropecuarias - cercotec
Alambre #10
10x10
mallas agropecuarias - cercotec
Alambre #12
10x10
mallas agropecuarias - cercotec
Alambre #14

Malla Olímpica

9x9
mallas olímpicas
Alambre # 10
9x9
mallas olímpicas
Alambre # 12
9x9
mallas olímpicas
Alambre # 14
8x8
mallas olímpicas
Alambre # 10
8x8
mallas olímpicas
Alambre # 12
8x8
mallas olímpicas
Alambre # 14
7x7
mallas olímpicas
Alambre # 10
7x7
mallas olímpicas
Alambre # 12
7x7
mallas olímpicas
Alambre # 14

Malla Jardinera

6½ x 6½
mallas jardineras
Alambre # 10
6½ x 6½
mallas jardineras
Alambre # 12
6½ x 6½
mallas jardineras
Alambre # 14
6 x 6
mallas jardineras
Alambre # 10
6 x 6
mallas jardineras
Alambre # 12
6 x 6
mallas jardineras
Alambre # 14

Malla Industrial

5 x 5
malla industrial
Alambre # 10
5 x 5
malla industrial
Alambre # 12
5 x 5
malla industrial
Alambre # 14
4 x 4
malla industrial
Alambre # 12
4 x 4
malla industrial
Alambre # 14
Instalación
malla industrial
...

Malla Arquitectónica

3½ x 3½
malla arquitectónica
Alambre # 12
3½ x 3½
malla arquitectónica
Alambre # 14
Instalación
malla arquitectónica
...
3 x 3
malla arquitectónica
Alambre # 12
3 x 3
malla arquitectónica
Alambre # 14
Instalación
malla arquitectónica
...

Malla Milimétrica

3½ x 3½
malla milimétrica
Alambre # 14
3½ x 3½
malla milimétrica
Alambre # 16
Instalación
malla milimétrica
...